فەرهەنگ

Abactus venter

پزیشکیلەباربردن، منداڵ پێ فرێدان