فەرهەنگ

Absolute code

کۆمپیوتەربه‌رنامه‌ی ڕه‌ها، کۆدی ڕه‌ها، نهێنیی ڕه‌ها، نهێنیی کرده‌ی ڕه‌ها

absolute program = به‌رنامه‌ی ماشینی