فەرهەنگ

Accelerator

گشتیپێداڵی گاز، گاز
کیمیاخێراکەر