فەرهەنگ

Accommodation

گشتیشوێنی حەوانەوە، جێگا، ماڵ، خانوو، زێد، شوێن، جێ‌وڕێ، بەهاناهاتن، بەفریاکەوتن، بە دەنگ خەڵکەوەبوون، یارمەتی، کۆمەک، یاریدەدان،یانە، شوێنی لێ‌گیرسانەوە، ڕێکخستن، گونجاندن، سازاندن، داهێنان، خووپێ‌گرتن، ڕێک‌کەوتن، لهەڤ‌هاتن، شوێنی کا