فەرهەنگ

Additional

گشتیزیادە
پزیشکیزیاد، پاشکۆ، سەربار
بیرکاریسەربار، پاشکۆ
یاسازێدە، سەربار / auxiliary