فەرهەنگ

addressless instruction

کۆمپیوتەرفه‌رماننامه‌ی بێناونیشان، ڕێکارنامه‌ی بێناونیشان

zero-addressed instruction