فەرهەنگ

admission under duress(by coercion)

یاسادان پێدانانی بە زەبر وەرگیراو