فەرهەنگ

Agitation

کورمانجیqelq
پزیشکیهاندان، تووڕەکردن، ڕاوەشاندن، شڵەقاندن، هەژاندن