فەرهەنگ

aliasing

کۆمپیوتەر خاوڕۆیی، زیگزاگ، لابه‌لا