فەرهەنگ

Aminoaciduria

پزیشکیمیزی ترش ئامینی، ئامینە ترش میزێن