فەرهەنگ

Anchorage

پزیشکیئەنکۆریج، ڕاگرتن، لێ توند کردن، دابەستن
بیرکاریچەسپاندن