فەرهەنگ

Anorectal

پزیشکیکۆمی و راستەیی، پەیوەندی کۆم و راسته ریخۆلە