فەرهەنگ

antagonist

کۆمەڵناسیدەستدرێژی کەر، شەڕخواز، نەیار، دوژمن