فەرهەنگ

Aorta Descending

پزیشکیئەورتای دابەزیو، شاسوورەدەماری داکشاو