فەرهەنگ

Archoptosis

پزیشکیداخزانی داکەوتنی راستە ریخۆڵە