فەرهەنگ

Area

گشتیڕووبەر، ناوچە، شوێن
کورمانجیdever
هاوواتاregion
پزیشکیناوچە / Any space with boundaries
بیرکاریڕووبەر
یاساناوچە / Region
کۆمەڵناسیشەڕگە، مەیدانی شەڕ
کۆمپیوتەر١ـ ناوچه‌، هه‌رێم، شوێن ٢ـ ڕووبه‌ر، ڕوو، پانتایی ٣ـ به‌ستێن، بوار