فەرهەنگ

Attrition

پزیشکیپێست داماڵران، رووشانی پێست، قڵیشان