فەرهەنگ

Automatic

گشتیخودکار، خود جوڵە
کۆمپیوتەرخۆكار، ئۆتۆماتیك