فەرهەنگ

Bacteriuria

پزیشکیمیزی باکتریایی بەکتریامیزێ، باکتریا لەمیزدا بوون