فەرهەنگ

Bandwidth

ئامارپانیی گورزە
کۆمپیوتەرباندبه‌رینی، پانایی باند