فەرهەنگ

Bank Discount

بیرکاریداشکاندنی (لێداشکاندنی) بانق