فەرهەنگ

Batch

پزیشکیگرۆ، نموونە، هەویرێک
کۆمپیوتەر١ـ ده‌سته، پۆل، چه‌پک‌ ٢ـ ده‌سته‌یی، پۆلی، چه‌پکی ٣ـ ده‌سته‌کردن، ده‌سته‌ییکردن، به‌پۆلکردن، به‌چه‌پککردن