فەرهەنگ

Budget

گشتیبوودجه(پلاتی خەرج کردنی پارە)، تواز
بیرکاریبودجە
ئابوریبوجە
کۆمپیوتەربوودجه