فەرهەنگ

business depression

کۆمەڵناسیقەیرانی بازرگانی،