فەرهەنگ

business name

یاساناوی بازرگانی / trade name