فەرهەنگ

Capability

گشتیبەتوانایی، تواناداریی
کۆمپیوتەرتوانا، توانست، توانایی