فەرهەنگ

capacity of comprehension

کۆمەڵناسیتوانای تێگەیشتن، توانای دەرک کردن