فەرهەنگ

Capacity

گشتیفراوانى، توانا، جێ‌بوونەوە، گرتن، هەڵگرتن، بردن، گونجایشت، جێگا، جێ، دێرایش، بڕ
هاوواتاAuthority, Power, Capability
هەورامیدلێگیر
کیمیافراوانی، بارگەگری
بیرکاریفراوانی
یاساشایستە، شیان، توانا / aptitude
کۆمپیوتەرجێگرتن، فراوانی، توانایی، توانا