فەرهەنگ

Capital

گشتیپایتەخت، پیتی گەورە، سەرمایە
کیمیاسەرمایە
بیرکاریسەرمایە
ئامارسەرمایە
یاساسەرمایە، دەستمایە
کۆمەڵناسیسەرمایە، دەس مایە، پایتەخت، پێتەخت