فەرهەنگ

Character

گشتیپیت، کەسێتى، تایبەتمەندى,کەسایەتی، تایبەتمەندی، ڕەوشت، سروشت، جیانیشان، تایبەتمەندی جیاکەەروە، خەسڵەت
کورمانجیa: esil; b: exlaq
هاوواتاa: nature