فەرهەنگ

clemency

یاساداوای لێ بوردن / Plea for pardon