فەرهەنگ

closing of an account

یاساحیساب داخستن، داخستنی حیساب