فەرهەنگ

common law

کۆمەڵناسیئاسای ئەساسی، ئاسای باو، یاسای گشتی