فەرهەنگ

Content

گشتیقایل، خۆشنوود، مەمنون، قایلیی، قایل کردن، ڕازیکردن