فەرهەنگ

convery

کۆمەڵناسیگەیاندن، گواستنەوە، راگواستن، راگوێزان