فەرهەنگ

corporal world

کۆمەڵناسیجیهانی مادی، دنیای مادی