فەرهەنگ

corruption of witnesses

یاساخەڵەتاندنی شایەت، لەخشتەبردنی شایەد