فەرهەنگ

costbenefil

کۆمەڵناسینرخ، ئەرزش، بایەخ، تێچوو، قازانج، سوود،