فەرهەنگ

Custody

گشتیچاودێری، پاسەوانی
یاساگرتن، دەستگیر گرتن / Detention | چاودێری، پاسداری