فەرهەنگ

Cycle

گشتیسووڕ، خول، چەرخەدار، دووچەرخە سواربوون،پایسکل لێخوڕین
کیمیاخول،سووڕ