فەرهەنگ

daemon

کۆمپیوتەردێمۆن، دیمن، تارمایی، شه‌وه، قوفڵشکێن

daemon Disk And Executions Monitor