فەرهەنگ

Decline

گشتینزم بوونەوە، شکست، نشوستى، پەسەند نەکردن، دابەزین
پزیشکیسەرەوخواربوون، کورت هێنان، دانە بێهێزی
ئابوریدابەزین(وەکو دابەزینی نرخ)
کۆمەڵناسیدابەزین، کەمبوونەوە، کەمکردنەوە، توانەوە، تیاچوون