فەرهەنگ

Demand

گشتیفەرمان، داخوازی، ویست، داوا کردن، فەرمان بەسەرا کردن، پێویست بوون
کورمانجیa: daxwaz, daxwez; b: dew, daw, dehw, dehwa, dewa
هاوواتاa: request, supplication, entreaty; b: request
بیرکاریخواست، داوا
ئابوریخواست
یاساداوا، داخواز / request | داواکردن
کۆمەڵناسیداخواز، داواکاری، داواکردن، ویستن