فەرهەنگ

Deposit

گشتیپێشەکی، پارە خەواندن، پێشەکی دان، نیشتن
کورمانجیa: Anemetî; b: girêv, girav
هاوواتاa: Pledge; b: pledge, token
پزیشکیخڵتە، مڵتە، نیشتوو: کۆبوونەوەی وردیلەی نەخۆشی لە تەنێکدا
کیمیانیشتوو
ئابوریپێشەکی، سپاردە بەمەبەستی رەهەنکردن یان وەبەرهێنان