فەرهەنگ

determenism

کۆمەڵناسیجەبر خوازی، هۆکار خوازی، جەبریت زانستی