فەرهەنگ

digital audio disk

کۆمپیوتەردیسکی ده‌نگیی ڕه‌نووسی، سی‌دی‌ی ده‌نگی

DAD