فەرهەنگ

directedness

کۆمەڵناسیداگڕان، خواز، خواستن، مەیل