فەرهەنگ

Dynamic

گشتیبەجووڵە، جووڵەدار
کیمیابەجوڵە
کۆمەڵناسیبزۆز، چالاک، جووڵەر، دینامیک، توانا، کارامە، بەتوانا ،وتەزا بزۆزەکان، وتەزا دینامیکەکان
کۆمپیوتەربزۆك، به‌جووڵه‌، جووڵه‌دار،