فەرهەنگ

Earmark

یاسانیشانەی تایبەتیی
کۆمەڵناسیتەرخان کردن، تایبەتدان