فەرهەنگ

Elementary

گشتیسەرەتایی، بەرایی
پزیشکیسەرەتایی، توخمی